Kwalifikowana Pierwsza Pomoc


Firma  szkoleniowa  SZKOLMED  ma  przyjemność  zaproponować Państwu  Kurs Kwalifikowanej Pierwszej  Pomocy prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410z dnia 20 października 2006 r.) oraz Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia w sprawie  kursu z  zakresu kwalifikowanej pierwszej  pomocy  z  dnia 19 marca 2007 r. 

 

Celem naszych szkoleń jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa. To właśnie ratownicy tych podmiotów będą pierwsi na miejscu zdarzenia i to oni będą udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia na miejscu zdarzenia, będą „ kupować czas” dla tych poszkodowanych, do czasu przyjazdu i przejęcia przez zespół ratownictwa medycznego.

 

Oferta kierowana jest między innymi do:

 • Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • Zakładowych Straży Pożarnych;
 • jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej;
 • jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Policji;
 • Wojska Polskiego;
 • Straży Granicznej;
 • innych grup oraz osób zainteresowanych tego typu szkoleniem.

 

Czas trwania kursu: 66 godzin (25 godzin - wykłady, 41 godzin – część praktyczna).
System szkolenia: zaoczny lub stacjonarnym.
Egzamin:  egzamin teoretyczny i praktyczny, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje tytuł „Ratownika” 

PROGRAM KURSU

Zajęcia teoretyczne: (25 godz.)

 1. Organizacja ratownictwa medycznego podstawy prawne.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną  i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zrekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Zajęcia praktyczne: (41 godz.) 

 1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 2. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 3. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 4. Poszkodowany nieprzytomny.
 5. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 6. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 7. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 8. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
 9. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 10. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 11. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

INSTRUKTORZY

Naszym atutem jest profesjonalny zespół instruktorów. Wszyscy nasi instruktorzy są ratownikami medycznymi, pracującymi w zespołach ratownictwa medycznego. To głównie strażacy, łączący służbę w PSP z pracą w pogotowiu ratunkowym. To ludzie którzy na co dzień uczestniczą jako zawodnicy, a także są współorganizatorami manewrów i zawodów ratowniczych na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nasi instruktorzy na co dzień współpracują z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dzięki temu zajęcia są wzbogacone przykładami, wynikającymi z codziennej pracy zawodowej.

Nasi instruktorzy to ludzie, którzy swój zawód wykonują z pasją, posiadający bogate   doświadczenie zawodowe, poparte odpowiednim wykształceniem.

SPRZĘT

W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywaną wiedzę. Kurs pierwszej pomocy i inne oferowane przez nas szkolenia, jak również pokazy ratownictwa, realizowane są w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy.

Posiadamy jedyne w powiecie świeckim specjalistyczne fantomy niemowląt, dzieci, dorosłych. Udostępniamy Państwu do ćwiczeń fantomy z możliwością analizy podjętych działań na komputerze, w celu bezpośredniego sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności.

SZKOLENIE PRZYPOMINAJĄCE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY - RECERTYFIKACJA

Szkolenie to ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. Program szkolenia przypominającego w większości pokrywa się z tematyką pełnego szkolenia KPP. W szkoleniu przypominającym mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w dowolnym terminie egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Proponowany czas szkolenia przypominającego: 24 godziny dydaktyczne. W przypadku uaktualnienia uprawnień, zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i symulacji.

OFERTA SPECJALNA
DARMOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE - AKTUALIZUJĄCE I  UTRWALAJĄCE WIEDZĘ

Prowadząc od paru lat szkolenie resuscytacyjne w Szpitalu Powiatowym w Chełmnie, widzimy jak dużo daje i jak potrzebną formą edukacyjną są ćwiczenia przypominające. Dlatego też w ramach współpracy proponujemy co roku dla osób, które uczestniczyły w kursach i w recertyfikacji, a także strażaków komend, w których były organizowane kursy  - darmowe warsztaty szkoleniowe.

Czas szkolenia 6-8 godzin dydaktycznych. Podczas spotkania bazujemy na wiedzy zdobytej na wcześniejszych szkoleniach. Głównym celem szkolenia jest powtórzenie, utrwalenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowane pierwszej pomocy.

W zależności od grupy moduł ten może być zrealizowany w formie „mini wykładu” + praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy lub przyjąć formę wyłącznie ćwiczeń praktycznych.

W związku z wprowadzeniem  nowych Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG, a tym samym nowego wyposażenia zestawów (załącznik nr.3), proponujemy następujące warsztaty z wykorzystaniem nowego sprzętu:

1. Przyrządowe metody udrażniania i wentylacji dróg oddechowych  z  wykorzystaniem:

 • rurek ustno - gardłowych;
 • masek krtaniowych;
 • rurek krtaniowych;
 • wskaźnika dwutlenku węgla;
 • worka samorozprężalnego.

2. Resuscytacja dzieci i dorosłych na podstawie Nowych Wytycznych KPP z 2013r., z zastosowaniem wyposażenia znajdującego się w zestawach PSP.

 DLACZEGO MY ?

Bo jesteśmy jednymi z was, z racji wykonywanej pracy w pogotowiu ratunkowym czy służby w PSP. Każdy z naszych instruktorów,  to także członek OSP. Człowiek, który chce pomagać i uczyć przyszłego ratownika swojego kolegę,  jak udzielać pomocy ludziom w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Większość z naszych instruktorów to ludzie z przeszłością szkoleniową w różnych firmach(nie kryminalną). Nie zgadzamy się na szkolenie 5 dniowe, w których jeden instruktor przypada na 18 kursantów w grupie i ma dla tych ludzi 40 minut, albo na szkolenia trwające od 9.30 do 12.00, bo instruktor jest zmęczony, pijany i ma inne plany na popołudnie, jak to się dzieje w innych firmach. I nagle okazuję się, że kurs zamiast 66 godzin trwa około 30 godzin.

To wasze pieniądze panie, panowie komendanci, wójtowie, to wasz człowiek, który przyszedł na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niech to będzie człowiek przyszły ratownik, który po skończonym kursie będzie dobrze wyszkolonym strażakiem, wyposażonym w odpowiednią wiedzę i umiejętności, a nie osobą stanowiącą zagrożenie dla siebie samego i społeczeństwa.

 

 

Prosimy o zaufanie naszemu zespołowi i zapraszamy do współpracy.

 

BO DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK, PRZYSZŁY RATOWNIK

 

 

 

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2021